psd-408中文

psd-408中文

 《千金方》云∶多食生葫,行房伤肝气,令人面色无。令女动作,行三八之数,尻急相搏,女阴开舒,自吐精液,女快乃止,百病消。

 又云∶菌赤色,不可食,害人。 以水五升,煮三升土,五六沸下之。

其胆味辛,形似大辛螺而稍小,其甲少薄,色石阴子崔禹云∶味酸,小冷,无毒,主消渴,渴利,黄胆,痈疮,明目补中,貌似人足而表黯黑生毛,是物生海中,有阴精,故名曰石阴子。 今之喘逆,由火热而息急也,或六淫所伤,七情所感,或脾肾俱虚,或脾湿肿满,或本脏气虚,或瘀血伤滞,皆所以致之,要当合脉认病,合病制方,庶无差失之患矣。

人之有十二经,犹日之有十二时,岁之有十二月也。又方∶鸬羽烧末,水服半钱匕。

又云∶芹菜合食生猪肝,令人腹中终年雷鸣。《养生要集》云∶八月勿食猪肺及胎胙,至冬定发咳。

有气逆而发者,《经》曰∶怒则气上,有升无降。食已毕,起行数百步中益人多也。

Leave a Reply