Vol091安妮厨房黑色情趣内衣性感写真秀24PAnnie安妮御女郎

Vol091安妮厨房黑色情趣内衣性感写真秀24PAnnie安妮御女郎

方有执曰:或者,未定之辞;必者,定然之谓。啬啬、淅淅、翕翕字俱从皮毛上形容,较之伤寒之见证,自有浮、沉、浅、深之别。

伤寒表未解,水停心下,呕逆者,是寒束于外,水气不得宣越也,宜小青龙汤汗而散之;中风表未解,水停心下而吐者,是饮格于中,水气不得输泄也,宜五苓散散而利之。喻昌曰:下利完谷,腹鸣呕烦,皆误下而胃中空虚之故也。

彼之汗后喘,此之下后喘,虽其致病之因不同,而其所见之证不异,所以从其证,不从其因,均用此汤,亦喘家急则治其标之法也。第征其热,如炊笼蒸蒸而盛,则知其汗必连绵濈濈而来,此即大便已□之征,故曰属胃也。

曰:少与小承气。以表未除,故用桂枝以解之。

太阳病,先发汗表未解,仍宜汗之,而复下之,治失其宜矣。心主血;曰脉结代,心动悸,则是血虚而真气不相续也。

受气有里实里燥,所以下法有应大应小。 此方即理中加桂枝而易其名,乃治虚痞下利之法也。

Leave a Reply